Think globally, act locally

ความยั่งยืน

ตามปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เราได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อความยั่งยื่นทัง้ในด้านเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม หลายต่อหลายโครงการ โดยเฉพาะที่โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมทราย เกาะสมุย เชิงมน และโครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ประธานกรรมการ

นายไมเคิล เดวิด มาร์แชล

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SHR ใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกพื้นที่ตั้งแต่วันแรก ที่เริ่มดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของเรา ที่นอกจากจะมุ่งเป็นมาตรฐานใหม่ แห่งการพักผ่อนและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพแล้ว เราตั้งใจสร้างประโยชน์ ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และดำเนินอยู่บน “ปรัชญาการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน” ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล (Harmonious Coexistence) ผนวกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals 2030: SDG 2030)

ด้วยเชื่อว่าธุรกิจจะต้องเติบโตไปพร้อมกับความคงอยู่ของธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ไม่ว่าเราจะขยายธุรกิจไปที่ใด เราจะต้องสร้าง ความเจริญเติบโตให้พื้นที่แห่งนั้นไปพร้อมกัน ดังนั้น ปี 2565 SHR จึงได้ ตั้งเป้าหมายให้ทุกโรงแรมที่บริษัทฯ ดำเนินการเองได้รับการรับรอง มาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ ลดขยะเศษอาหารลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เพื่อสอดรับกับเป้าหมายระยะยาว ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ตามแนวทางของสิงห์ เอสเตท ที่มุ่งมั่นสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนSUSTAINBLE DEVELOMENT STRATEGY 2024

- NATURE-BASED SOLUTIONS -

With a commitment to sustainable development, S Hotels & Resorts acknowledges the vital role of preserving biodiversity in its ongoing growth, particularly in major natural tourist attractions where its properties are situated. As part of Singha Estate sustainability development direction, SHR shares long-term sustainability visions and has implemented nature-based solutions as a strategic approach. To learn more about Singha Estate's Sustainable Development, please click here.


CARBON NEUTRAL
BY 2030
30% OF KEY
BIODIVERSITY AREA
BY 2023
ENRICHING JOURNEY

Enhance guest experirnces with
sustainable activities, gastronomy,
and local culture

Carbon Neutral by 2030

 • Carbon Neutral Roadmap (NDC target -5%/year)
 • Solar panels installed in Thailand and Maldives properties, targeting 20% reduction in total emissions

30% of Key Biodiversity Area by 2023

 • 21 IUCN Red List Species
 • The Largest Marine Protected Area in Indian Ocean (OECMS) - 31.56% of total project (3.1 Millions Sq.m.)
 • Forestation - 1,000,000 Sq.m. in 2025 joined with Singha Estate

Enriching Journey

 • Leaning Hub for Sustainable Program
  • Target over 50,000 visitors/years at Marine & Maldives Discovery Centres
 • Sustainable Gastronomy
  • Utilizing locally sourced ingredients and promoting Zero Food Waste from our Organic Garden to the table. Offering organic cooking classes and new Authentic Thai Tastes menus.
 • Local culture Enrichment
  • Delivering experiences with a strong connection to local cultures is our commitment.

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน 2567

- NATURE-BASED SOLUTIONS -

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน และตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรม SHR มีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนในระยะยาวร่วมกับ สิงห์ เอสเตท และได้นำแนวทางการแก้ปัญหาที่อิงธรรมชาติ (NATURE-BASED SOLUTIONS) มาเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท โปรดคลิกที่นี่


ความเป็นกลางทางคาร์บอน
ภายในปี 2573
การอนุรักษ์พื้นที่
ความหลากหลายทางชีวภาพ 30%
ภายในปี 2573
การเติมเต็มประสบการณ์การเดินทาง

ยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าพักด้วย
กิจกรรมที่ยั่งยืน ศาสตร์การทำอาหาร
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 (Carbon Neutral by 2030)

 • แผนการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยตั้งเป้าลด NDC ปีละ 5%
 • การติดตั้งแผงโซล่าร์ เซลล์ ในโรงแรมในประเทศไทยและมัลดีฟส์และตั้งเป้าลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก 20%

การอนุรักษ์พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพ 30% ภายในปี 2573

 • การอนุรักษ์สัตว์ภายใต้ IUCN Red List Species ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • การสนับสนุนพื้นที่อนุรักษ์นอกพื้นที่คุ้มครอง (Other Effective Area-Based Conservation Measures: OECMS) ภายในโครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ กว่า 3.1 ล้านตารางเมตร หรือกว่า 31% ของโครงการฯ โดยพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรอินเดีย
 • การปลูกป่า 1,000,000 ตารางเมตร ร่วมกับบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การเติมเต็มประสบการณ์การเดินทาง (Enriching Journey)

 • เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เดินหน้ายกระดับการสร้างประสบการณ์การเข้าพักของนักท่องเที่ยว ผ่านการนำเสนอโครงการด้านความยั่งยืนต่าง ๆ และกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น อาทิเช่น กิจกรรมการเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล เกาะพีพี และมัลดีฟส์ รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมัลดีฟส์โดยตั้งเป้าต้อนรับการมาเยือนของผู้เข้าชมกว่า 50,000 คน ภายในปี 2567
 • การใช้ผลผลิตและวัตถุดิบที่ปลูกและจัดหาจากท้องถิ่นเพื่อนำมาใส่ในเมนูจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร (Farm-to-Table) และอาหารทะเลที่สดสะอาดเพื่อนำเสนอต่อผู้เข้าพัก

นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกพื้นที่ ที่บริษัทฯ มีโรงแรม ดำเนินธุรกิจอยู่

ชุมชนและสังคม

เคารพในภูมิสังคมที่แตกต่าง สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ จากกิจกรรม ธุรกิจบนพื้นดิน เพื่อการอนุรักษ์ และการฟื้นฟู สิ่งมีชีวิต ใต้ท้องทะเล

เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ องค์การสหประชาชาติ (UN SDG 2030) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย ที่ 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ตั้งเป้า การทำให้เกิดขยะทะเลเป็นศูนย์ (Zero-marine Debris)

ในเป้าหมาย SDG อื่น ๆ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนของพนักงานใน SDG 8 บริษัทฯ เน้นการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนใน SDG 11 และได้ตั้งเป้าลดปริมาณ ขยะเศษอาหาร (Food Waste) และการสูญเสียอาหารระหว่างการผลิต (Food Loss) ให้สอดคล้องเป้าหมายแผนการบริโภคและการผลิต ที่ยั่งยืนของ SDG 12 เป้าหมาย เพื่อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน

SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้ พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศที่ช่วยบรรเทา หรือเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกับ พันธมิตรเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายที่สำคัญตามเป้าหมาย SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Environment

รักษาความสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
โรงแรมประกอบธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานภายในประเทศ และสากล มีการจัดการพลังงานและน้ำภายในโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ บริหาร จัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ที่เหมาะสมและชดเชย คาร์บอน ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ในทุกโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและดำเนินการเอง รวมถึงปกป้องและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลผ่านแนวคิด SeaYouTomorrow และการร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก พร้อมให้ความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล

Social

พัฒนาความสามารถและสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
สร้างคุณค่าให้ทุกพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจโรงแรม ทั้งสังคมภายในบริษัทฯ และสังคม โดยรอบผ่านการจ้างงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ดูแลให้พนักงานมี การพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้าง ความพึงพอใจแก่พนักงาน พร้อมเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนโดยรอบ และสร้างคุณค่า ร่วมกับชุมชนผ่านจัดซื้อสินค้าท้องถิ่น สนับสนุนสินค้าจากชาวประมง และส่งเสริม การจ้างงานคนในพื้นที่

Governance

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกโรงแรม
ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการลงทุนโรงแรม และการบริหารงานรีสอร์ทที่กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับการพักผ่อนและการใช้ชีวิตที่มี คุณภาพ พร้อมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ สนับสนุน การเข้าร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณค่าและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พ.ศ.​ 2565

“เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท” ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการบริหารงานโรงแรมระดับโลก ได้รับการยกย่องให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment” (THSI) ประจำปี 2565 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ.​ 2565

เริ่มปล่อยฉลามกบสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ร่วมมือกับ ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต (Phuket Marine Biological Center : PMBC) ภายใต้โครงการ “SOS” (Save Our Sharks) เพื่อเพาะพันธุ์ ดูแลอนุบาล “ฉลามกบ” ในบ่ออนุบาลพันธุ์ปลาฉลาม และได้เริ่มปล่อยฉลามกบสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ.​ 2564

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลช่วยชีวิตฉลามกบ ที่ ทราย พีพี ไอส์แลนด์​ วิลเลจ

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล ณ ทราย พีพี ไอส์แลนด์​ วิลเลจ ได้ช่วยชีวิตฉลามกบที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึง ปลาสิงโต” (Lionfish) โดยที่ชาวบ้านท้องถิ่นเป็นผู้นำมาส่งให้ศูนย์ฯ ของรีสอร์ท โดยได้รับหารดูแลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ​อย่างถูกวิธี ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

พ.ศ. 2562

ครอสโร้ด ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์ โครงการ “Building Big, Protecting the Small”

ในการพัฒนาโครงการ CROSSROADS บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางทะเลขึ้นมา เพื่ออนุรักษ์ปะการังและเตรียมพร้อมสำหรับเริ่มต้นสู่ทะเล นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นถังเก็บความคิดสำหรับมาตรการอนุรักษ์ในอนาคต เพื่อปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ โดยกิจกรรมและเป้าหมายทั้งหมดของรีสอร์ทขึ้นอยู่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสห ประชาชาติ (Sustainable Development Goals by UN) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชีวิตใต้น้ำ โดยมุ่งเน้นที่เศษซากทะเลเป็นศูนย์

พ.ศ.​ 2561

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท “ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังการฟื้นตัวของปะการังอ่าวมาหยา” (Maya Bay Coral Recovery Monitoring Database)

เราเสริมกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นหัวหอกในการฟื้นฟูโครงการ “อ่าวมาหยา” โดยใช้การถ่ายภาพทางอากาศระยะไกลเพื่อสร้างโปรแกรม “ฐานข้อมูลการตรวจสอบการกู้คืนปะการัง” (Maya Bay Coral Recovery Monitoring Database)

พ.ศ.​ 2561

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท ศูนย์เรียนรู้ทางทะเล Marine Discovery Center (MDC)

โครงการนี้ได้รับทุนจากบริษัทฯ และบริหารงานโดย โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรเอกชนในประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับความรู้และมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงได้รับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเล เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

พ.ศ.​ 2561

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการ “Hotel Nursery”

สันติบุรี เกาะสมุย มีการปลูกพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และดอกไม้จำนวนกว่า 38 ชนิดภายในรีสอร์ท รวมทั้งสิ้น 2,663 แปลง และพื้นที่สวนของเชฟอีก 2 แห่ง โดยได้นำวัตถุดิบออร์แกนิกหลากหลายชนิดจากสวนมาใช้ที่ห้องครัวของรีสอร์ท เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงแรม

พ.ศ.​ 2560

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โครงการ “โตไวไว”

โครงการที่ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มุ่งมั่นในการฟื้นฟูระบบนิเวศและฟื้นฟูสมดุลให้กับหาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะพีพี รวมถึงการปลูกป่าชายเลน การขยายพันธุ์ของปะการังรอบเกาะยุง และโครงการปล่อยปลาการ์ตูน

พ.ศ.​ 2560

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการลดการใช้พลาสติก

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติกทั้งหมดในรีสอร์ท ส่งผลให้สามารถลดขยะพลาสติกรายเดือนได้ถึง 100 กิโลกรัม นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีการจัดเตรียมหลอดสำหรับแขกที่ต้องการเท่านั้น และเสิร์ฟด้วยหลอดที่ทำจากไม้ไผ่หรือตะไคร้

พ.ศ.​ 2559

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โครงการ “Phi Phi Set to Change”

โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับภาครัฐและนักวิชาการ โดยร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบนหาดนพรัตน์ธาราและอุทยานแห่งชาติเกาะพีพี รวมถึงการฟื้นฟูปะการังฟอกขาว

พ.ศ.​ 2559

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ หรือ EM (Effective Microorganisms)

ที่ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ได้นำขยะจากสวนธรรมชาติและเศษอาหารไปหมักและใช้สำหรับการผลิต EM เพื่อใช้เองภายในรีสอร์ท โดยผลิตได้มากกว่า 5,000 แกลลอนทุกเดือน นอกจากนั้น ยังมอบให้โรงเรียนในท้องถิ่นอีก 375 แกลลอน พร้อมฝึกอบรมให้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้ EM ในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและท่อระบายน้ำ ส่วนที่เหลือนำไปใช้สำหรับการบำบัดแม่น้ำ ทำความสะอาดห้องครัว ห้องน้ำ และทำสวนในรีสอร์ท

พ.ศ.​ 2559

Phi Phi Island Village Beach Resort – “Phi Phi Model” support

Over the years, we have been working with the Thai National Parks Department in this region and actively supporting its “Phi Phi Model” management approach. This includes provided mooring buoys at Phi Phi Island Village Beach Resort to prevent boat operators anchoring and damaging coral reefs, and providing patrol boats for park officers that enable them to assist visitors and keep violators away.
พ.ศ.​ 2565

“เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท” ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการบริหารงานโรงแรมระดับโลก ได้รับการยกย่องให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment” (THSI) ประจำปี 2565 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อ่านเพิ่มเติม

เริ่มปล่อยฉลามกบสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ร่วมมือกับ ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต (Phuket Marine Biological Center : PMBC) ภายใต้โครงการ “SOS” (Save Our Sharks) เพื่อเพาะพันธุ์ ดูแลอนุบาล “ฉลามกบ” ในบ่ออนุบาลพันธุ์ปลาฉลาม และได้เริ่มปล่อยฉลามกบสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่านเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลช่วยชีวิตฉลามกบ ที่ ทราย พีพี ไอส์แลนด์​ วิลเลจ

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล ณ ทราย พีพี ไอส์แลนด์​ วิลเลจ ได้ช่วยชีวิตฉลามกบที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึง ปลาสิงโต” (Lionfish) โดยที่ชาวบ้านท้องถิ่นเป็นผู้นำมาส่งให้ศูนย์ฯ ของรีสอร์ท โดยได้รับหารดูแลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ​อย่างถูกวิธี ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ครอสโร้ด ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์ โครงการ “Building Big, Protecting the Small”

ในการพัฒนาโครงการ CROSSROADS บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางทะเลขึ้นมา เพื่ออนุรักษ์ปะการังและเตรียมพร้อมสำหรับเริ่มต้นสู่ทะเล นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นถังเก็บความคิดสำหรับมาตรการอนุรักษ์ในอนาคต เพื่อปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ โดยกิจกรรมและเป้าหมายทั้งหมดของรีสอร์ทขึ้นอยู่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสห ประชาชาติ (Sustainable Development Goals by UN) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชีวิตใต้น้ำ โดยมุ่งเน้นที่เศษซากทะเลเป็นศูนย์

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท “ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังการฟื้นตัวของปะการังอ่าวมาหยา” (Maya Bay Coral Recovery Monitoring Database)

เราเสริมกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นหัวหอกในการฟื้นฟูโครงการ “อ่าวมาหยา” โดยใช้การถ่ายภาพทางอากาศระยะไกลเพื่อสร้างโปรแกรม “ฐานข้อมูลการตรวจสอบการกู้คืนปะการัง” (Maya Bay Coral Recovery Monitoring Database)

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท ศูนย์เรียนรู้ทางทะเล Marine Discovery Center (MDC)

โครงการนี้ได้รับทุนจากบริษัทฯ และบริหารงานโดย โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรเอกชนในประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับความรู้และมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงได้รับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเล เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการ “Hotel Nursery”

สันติบุรี เกาะสมุย มีการปลูกพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และดอกไม้จำนวนกว่า 38 ชนิดภายในรีสอร์ท รวมทั้งสิ้น 2,663 แปลง และพื้นที่สวนของเชฟอีก 2 แห่ง โดยได้นำวัตถุดิบออร์แกนิกหลากหลายชนิดจากสวนมาใช้ที่ห้องครัวของรีสอร์ท เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงแรม

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โครงการ “โตไวไว”

โครงการที่ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มุ่งมั่นในการฟื้นฟูระบบนิเวศและฟื้นฟูสมดุลให้กับหาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะพีพี รวมถึงการปลูกป่าชายเลน การขยายพันธุ์ของปะการังรอบเกาะยุง และโครงการปล่อยปลาการ์ตูน

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการลดการใช้พลาสติก

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติกทั้งหมดในรีสอร์ท ส่งผลให้สามารถลดขยะพลาสติกรายเดือนได้ถึง 100 กิโลกรัม นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีการจัดเตรียมหลอดสำหรับแขกที่ต้องการเท่านั้น และเสิร์ฟด้วยหลอดที่ทำจากไม้ไผ่หรือตะไคร้

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โครงการ “Phi Phi Set to Change”

โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับภาครัฐและนักวิชาการ โดยร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบนหาดนพรัตน์ธาราและอุทยานแห่งชาติเกาะพีพี รวมถึงการฟื้นฟูปะการังฟอกขาว

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ หรือ EM (Effective Microorganisms)

ที่ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ได้นำขยะจากสวนธรรมชาติและเศษอาหารไปหมักและใช้สำหรับการผลิต EM เพื่อใช้เองภายในรีสอร์ท โดยผลิตได้มากกว่า 5,000 แกลลอนทุกเดือน นอกจากนั้น ยังมอบให้โรงเรียนในท้องถิ่นอีก 375 แกลลอน พร้อมฝึกอบรมให้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้ EM ในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและท่อระบายน้ำ ส่วนที่เหลือนำไปใช้สำหรับการบำบัดแม่น้ำ ทำความสะอาดห้องครัว ห้องน้ำ และทำสวนในรีสอร์ท

Phi Phi Island Village Beach Resort – “Phi Phi Model” support

Over the years, we have been working with the Thai National Parks Department in this region and actively supporting its “Phi Phi Model” management approach. This includes provided mooring buoys at Phi Phi Island Village Beach Resort to prevent boat operators anchoring and damaging coral reefs, and providing patrol boats for park officers that enable them to assist visitors and keep violators away.

ความสำเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน


SDG 8 :

Decent Work and Economic Growth
Contributing to the development of a healthy community economy and the creation of good jobs by employing an average
of 53.51%
of the local community
64.97%
of Maldivians1
2.86%
is senior management2 hired from the local community3
Ensuring that
all hotels
adhere to the highest standards of sanitation, cleanliness
safety such as
SHA and SHA+,
as well as sustainability standards such as the
Green Leaf and
Green Hotel and Green Globe Certificates.

SDG 14 :

Life Below Water
147 species
of marine animals listed on the IUCN Red List were discovered, following the start of the CROSSROADS Maldives . Among the number,
13 species
increased during 2019 to 2021.

SDG 11 :

Sustainable Cities and Communities
Contributing to the preservation of indigenous culture by opening a more than 500-square-meter cultural learning center that has already received
18,584 visits.

SDG 12 :

Responsible Consumption and Production
17.53 tons
of coastal and marine debris were collected with the help of stakeholders and transported to a partner for proper disposal to avoid ocean pollution.

SDG 17 :

Partnership for The Goals
4 sustainability networks
and other a diverse range of collaborations across the public, private and civil society sectors.

SDG 13 :

Climate Action
The carbon emissions in the 1st and 2nd scopes from the Santiburi hotel on Koh Samui were
744 tCO2eq
The carbon emissions in the 1st and 2nd scopes from the SAii Phi Phi Island Village were
1,702 tCO2eq
Carbon footprint tracking has been implemented across all of our business operations with
100% coverage

กิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน