S Hotels and Resorts

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลคือหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยการยึดหลักสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน โดยจัดให้มี การสรรหาและคัดเลือก การคงไว้ การบริหารค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับชั้นของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขและใช้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ

บริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติในค่านิยม “PRIDE” โดยมีการนำเรื่องราวความสำเร็จและผลงานต่างๆ ที่พนักงานมีส่วนขับเคลื่อนองค์กร มาเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกรายทราบเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ และยกย่องพนักงานที่มีส่วนสำคัญในการทำงานจนประสบความสำเร็จ  

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของงานทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการเน้นในเรื่องความสมดุลในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance), การพัฒนาทักษะและอาชีพ (Skill and Career Development) การชื่นชมความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน (Employee Recognition) สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในพื้นที่ทำงาน (Diversity in Workplace) รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน (Employees’ feedback)

การพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนีกงานมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรมแบบออนไลน์และแบบในห้องเรียน ทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาทักษะของบุคคลากรให้ได้มาตรฐานและมีความสม่ำเสมอย่อมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าถึงหลักสูตรการพัฒนาทักษะต่างๆ ตลอดเวลา ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ คงไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกทั้งยังสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในตลาดแรงงานให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอีกด้วย

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความรู้ที่หลากหลาย โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความรู้ในการทำงาน แต่ยังยังรวมไปถึงการให้ความรู้ในด้านจริยธรรมองค์กร ด้านสุขภาพและจิตใจ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน การลงทุนและการออม ครอบคลุมไปถึงความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงแรม และความรู้ด้านความยั่งยืน เป็นต้น

การเคารพสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่าง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของพนักงานภายในองค์กรเสมอมา โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติขององค์กร (Code of Conduct) โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศสภาพ อายุ หรือความพิการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งคอยตรวจตรามิให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจ้างงานบุคลากรที่มีถิ่นฐานในพื้นที่ที่โรงแรมของบริษัทเข้าไปประกอบการ โดยบริษัทฯ เน้นการสร้างคุณค่าผ่านการจ้างงานคนในพื้นที่ เพื่อสร้างสังคมแห่งความไว้ใจและพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนขึ้นให้แก่ชุมชนและธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ ยึดหลักความเท่าเทียม ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของพนักงานในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบกิจการ

ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีพนักงานมากกว่าสิบสัญชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย อังกฤษ มัลดีฟ มอริเชียส ฟิจิ อีกทั้ง มีพนักงานที่นับถือศาสนาต่างๆ ได้แก่ พุทธศาสนา คริส อิสลาม ฮินดู และอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้พิการให้เข้าร่วมงานกับทางบริษัท ฯ โดยไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกันทางศาสนาใดๆ และอนุญาตให้พนักงานที่นับถือศาสนามุสลิมสามารถทำพิธีกรรมทางศาสนาวันละห้าครั้งได้ตามหลักศาสนา 

การจ้างงานผู้พิการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพการทำงาน โดยบริษัทฯ มีจำนวนพนักงานผู้พิการที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

จำนวนพนักงานผู้พิการ
ปีพุทธศักราช256325642565
จำนวนพนักงานผู้พิการ2 คน2 คน2 คน

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการพนักงานที่สำคัญๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี กระเช้าเยี่ยมไข้และเยี่ยมคลอด ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต สนับสนุนการฉีดวัคซีนประจำปี ส่วนลดค่าที่จอดรถ ส่วนลดค่าที่พักโรงแรมและรีสอร์ทภายในเครือ รถตู้รับส่งพนักงานจากอาคารที่ทำงานไปยังสถานีรถไฟฟ้า น้ำดื่มฟรี เสื้อผ้าพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยภิบัติกับที่อยู่อาศัยปัจจุบัน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือกรณีบิ ดา มารดา เจ็บป่วย สวัสดิการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น ในต่างประเทศ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรสของพนักงาน เป็นต้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการภายในและแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์หรือแจ้งไปยังสายงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่เข้าข่ายไม่ปลอดภัย เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบและแก้ไข

บริษัท ฯ มีแนวทางป้องกัน นอกจากนี้ บริษัท ฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าฝึกอบรมการหนีไฟที่จัดขึ้นทุกปี โดยพนักงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการหนีไฟที่ได้มาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญ และเรียนรู้เส้นทางหนีไฟ จุดรวมพล การใช้ถังดับเพลิงเพื่อดับไฟ การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ เป็นต้น